ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN IX - RAYUANSeksyen 126. Rayuan.

Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa penghakiman, perintah atau keputusan mana-mana Mahkamah, mana-mana Hakim Syarie, atau Pendaftar di bawah Ordinan ini, boleh merayu kepada Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengikut tatacara yang ditetapkan dalam Ordinan Mahkamah Syariah, 2001 [Bab. 42] atau dalam mana-mana undang-undang bertulis lain yang berhubungan dengan tatacara mal atau jenayah bagi Mahkamah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.