ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 6

(Subseksyen 36 (1))

NOTIS PENUKARAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya ........................................................................ plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas yang beralamat di .............................................................................. telah melantik .............................................. (Nama Peguam Syarie yang baru) untuk bertindak bagi pihak diri saya dalam prosiding ini menggantikan .................................................... (nama Peguam Syarie yang dahulu)

Alamat bagi penyampaian (nama Peguam Syarie yang baru) yang dinamakan di atas ialah ...................................................................................................................

Bertarikh pada .................. haribulan ............ 20 .....

...................................
Plaintif (atau Defendan)

Kepada defendan (atau plaintif) atau Peguam syarienya dan kepada (dengan menamakan Peguam Syarie plaintif (atau defendan) yang dahulu).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.