Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 34. Hukuman Qatlul-syibhu-al-'amd.

Sesiapa melakukan qatlul-syibhu-al-'amd hendaklah membayar diyat kepada wali mangsanya dan sebagai tambahan bolehlah dikenakan hukuman takzir dengan dipenjarakan bagi suatu tempoh yang tidak melebihi empat belas tahun.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.