ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 17. Kebenaran perlu sebelum berkahwin

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan sesuatu kebenaran berkahwin diberi-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.