ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 110. Penceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah.

Seorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dalam bentuk apa juapun diluar Mahkamah Kadi dan tanpa kebenaran Mahkamah itu adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh, apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi dua bulan atau denda tidak melebihi tiga ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.