ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian prerogatif.

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa prerogatif Kebawah Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan sebagai Ketua agama Islam dalam Negeri ini sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.