ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan.

Mahkamah hendaklah menganggap sebagai tulen setiap buku yang berupa-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.