ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 4 - KETERANGAN LISAN



Seksyen 46. Membuktikan fakta dengan keterangan lisan.

Segala fakta, kecuali kandungan dokumen, bolehlah dibuktikan dengan keterangan lisan.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.