ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 27. Tidak hadir di hadapan Pendaftar pada masa yang ditetapkan.

Jika seorang dikehendaki hadir oleh seksyen 23 di hadapan seorang Pendaftar dan ianya tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, orang itu hendaklah apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi satu bulan atau denda tidak melebihi satu ratus lima puluh ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.