ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 35

(Seksyen 155)

PERINTAH PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Kepada Bailif,

Atas permohonan pemiutang penghakiman, anda dengan ini diperintahkan supaya melaksanakan penghakiman bertarikh .................. haribulan ............. 20 .......... yang diperoleh oleh pemiutang penghakiman terhadap penghutang penghakiman yang butir-butirnya ialah seperti yang berikut:

Amaun penghakiman ...........................................................................................................Kos
...........................................................................................................................................Kos
bagi perintah ini ...............................................................................................................Amaun
yang kena dibayar ....................................................................................... Tarikh perintah yang memberikan kebenaran untuk pelaksanaan ................................................................... dan anda hendaklah melaksanakan penghakiman tersebut melalui mana-mana cara yang berikut:

(1) .........................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................
(3) .........................................................................................................................

dan bahawa selepas membayar fee yang ditetapkan dan perbelanjaan pelaksanaan (termasuk kos bagi permintaan untuk mendapatkan kebenaran pelaksanaan dan kos melaksanakannya), membawa ke dalam Mahkamah apa-apa wang yang telah dilevikan dan dengan serta-merta mengembalikan perintah ini kepada Mahkamah.

Bertarikh pada ..................... haribulan .................. 20 ..........

..................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.