ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 41

(Seksyen 174)

NOTIS JUALAN

(Tajuk Am)

Notis dengan ini diberikan bahawa harta yang disita di ...................... pada hari .......... pada ............. haribulan ................... 20 ........... di bawah perintah penyitaan dan penjualan No. ............................. tahun 20 .......... akan dijual dengan cara pelelongan awam pada .................. haribulan ..................... 20 ........... pukul ........ pagi/petang melainkan jika amaun yang hendak dilevikan itu dan fee dan perbelanjaan pelaksanaan dibayar terlebih dahulu.

Bertarikh pada ......................... haribulan .................... 20 ..........

.........
Bailif
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.