ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa.

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.