ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 82. Perubahan kuasa penjagaan harta.

Pada melantik seorang penjaga bagi harta kanak-kanak, Mahkamah boleh, dengan perintah, mengubah, menyekat atau memperluaskan kuasa penjaga berhubung dengannya, setakat mana yang perlu bagi kebajikan kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.