ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian.


Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak prerogatif dan kuasa-kuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang dan Perlembagaan Persekutuan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.