ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 104. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perak

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perak, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 22 hendaklah diiktirafkan sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-
(2) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1) sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 21 sekiranya perkahwinan itu telah dilakukan dalam Negeri Perak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.