ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 104. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.

Majlis boleh membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Bahagian ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.