ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN X - AM



Seksyen 133. Pemansuhan.

Bahagian VII,VIII, seksyen 133, 136, 137, 138, dan perenggan (n) seksyen 160 Enakmen Pentadbiran Hukum Syara', [En. Tr. 4/1955.] adalah dengan ini dimansuhkan.


Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 5 Disember 1985.

[SUK. TR. (S) 771; PUN. TR. (S) 142/2]

CHE MAT BIN JUSOH,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Terengganu




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.