ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN I - PERMULAANFasal 3. Kecualian keistimewaan.

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa keistimewaan Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam dalam Negeri Johor sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor, 1895.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.