ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 90. Jenis pemeriksaan.

Saksi hendaklah diperiksa secara terbuka di dalam Mahkamah atau secara rahsia melalui pihaknya yang ada pertalian dengannya.

MISALAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.