ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989

BAHAGIAN III - PENGUATKUASAAN DAN PELBAGAISeksyen 10. Perlantikan pegawai diberikuasa.

Raja boleh, secara bertulis, melantik mana-mana pegawai awam menjadi pegawai diberikuasa di bawah Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.