ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN PENGAKADNIKAHAN DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 36. Pelanggaran terhadap seksyen 32.


Seseorang yang melanggar seksyen 32 adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya; dan bagi kesalahan kali kedua atau yang berikutnya hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.