ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 29

(Subseksyen 139 (2))

NOTIS RAYUAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa ................................................... plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas yang tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah .................................................. Syariah di .......................... yang diberikan pada ......................... haribulan .......... 20 ......... merayu kepada Mahkamah ........................ Syariah terhadap keseluruhan keputusan tersebut (atau apa-apa bahagian daripada keputusan tersebut) yang memutuskan bahawa, (nyatakan butir-butir terperincinya).

Bertarikh pada ........................ haribulan ................. 20 ......

..................................................
Perayu
(atau Peguam Syarie bagi Perayu)

Kepada :

Pendaftar Mahkamah ........................................... Syariah

dan kepada :
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.