ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 10

(Subseksyen 57 (2))

AMBIL OLEH BAILIF MENGENAI HARTA YANG DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa ...................................................................................... yang beralamat di ............................................................ telah menuntut harta yang berikut (nyatakan harta yang dituntut) ................................................................ yang saya ambil dalam pelaksanaan di bawah perintah penyitaan dan penjualan yang dikeluarkan dalam tindakan ini.

Jika dalam masa empat hari selepas menerima notis ini, anda memberi saya notis bahawa anda mengakui tuntutan .......................................... yang tersebut ke atas harta tersebut atau meminta saya menarik balik pemilikan dalam

Borang MS 11 anda tidak akan bertanggungan atas apa-apa kos yang ditanggung selepas notis anda itu saya terima.

Bertarikh pada .................. haribulan .......... 20 .......

........
Bailif

Kepada pemiutang pelaksanaan (atau Peguam Syarie bagi pemiutang pelaksanaan).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.