ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 20

(Subseksyen 102 (1))

PERMINTAAN UNTUK MENGELUARKAN SEPINA

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar

Mahkamah .................................................................................. Syariah

Sila keluarkan suatu sepina kepada saksi yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang di bawah ini :

Nama penuh saksi:............................................................................
No. K.P.P.N.:............................................................................
Pekerjaan:............................................................................
Alamat:............................................................................

bagi tujuan *memberikan keterangan/mengemukakan dokumen/memberikan keterangan dan mengemukakan dokumen.

2. Saksi dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen yang berikut :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Bertarikh pada ................ haribulan .................... 20 ......

.................................................................
Paintif/Defendan/
(atau Peguam Syarie bagi Plaintif/Defendan)

* Potong jika tidak berkenaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.