ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 10. Orang-orang dari agama lain.


(1) Tiada seorangpun lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

(2) Tiada seorangpun perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam:

Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua di bawah seksyen ini boleh menghalang daripada diambil tindakan mengenai kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Keseksaan ke atas seseorang bukan Islam di Mahkamah yang berbidangkuasa kompeten.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.