ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 12

(Subseksyen 58 (1))

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN SAMAN INTERPLIDER OLEH BAILIF

(Tajuk Am)

1. Pada ............. haribulan ........... 20 ......... memberikan notis kepada saya bahawa dia menuntut harta yang berikut (nyatakan harta yang dituntut) yang saya ambil dalam pelaksanaan di bawah perintah penyitaan dan penjualan yang dikeluarkan dalam tindakan ini.

2. Pada .............. haribulan ....... 20 ........., saya telah memberitahu pemiutang pelaksanaan tentang tuntutan tersebut. Dia tidak mengakui tuntutan itu dan tidak meminta saya menarik balik pemilikan ke atas harta yang dituntut itu.

3. Saya menilaikan harta yang dituntut itu pada nilai lebih kurang RM ......... Saya tidak menuntut apa-apa kepentingan dalam hal perkara yang dipertikaikan itu selain fee komisen dan belanja pelaksanaan.

Saya tidak dengan apa-apa jua cara pun berpakat-sulit dengan mana-mana pihak dalam tindakan ini.

Saya memohon supaya suatu saman interplider dikeluarkan.

Bertarikh pada ................ haribulan ................... 20 ......

........
Bailif

Saman Interplider dikeluarkan dan boleh dikembalikan pada ... haribulan ... 20 .... pukul .... pagi/petang.

Bertarikh pada ................ haribulan ................... 20 ......

...............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.