ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 48

(Subseksyen 184 (3))

PERINTAH PELEPASAN

(Tajuk Am)

Kepada pegawai yang menjaga penjara .........................................................................................

Bahawasanya telah ditunjukkan sehingga Mahkamah berpuas hati bahawa penghutang penghakiman telah menunaikan hutang penghakiman yang mengenainya diadipenjarakan di bawah Perintah Pengkomitan No .............. tahun 20 ....... bertarikh pada ..................... haribulan ............ 20 .......... dalam tindakan di atas.

Anda dengan ini diarahkan supaya melepaskan penghutang penghakiman tersebut daripada jagaan anda dan Perintah ini menjadi kuasa yang cukup bagi anda untuk melepaskannya.

Bertarikh pada ....................... haribulan ............... 20 .............

(Meterai)

..............
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.