ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 38

(Subseksyen 161 (2) (a))

NOTIS HIWALAH (HARTA DI DALAM MAHKAMAH)

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh ................................. haribulan .......................... 20 .......

Kepada:

Hakim/Pendaftar

Mahkamah .......................................................... Syariah.

Bahawasanya adalah dinyatakan oleh pemiutang penghakiman bahawa sejumlah wang sebanyak RM ....................... ada di dalam Mahkamah ............................................................. Syariah di ..................................................................... untuk kredit penghutang penghakiman, dalam prosiding, ............................................................................................................................

Bersama-sama ini saya kemukakan suatu salinan perintah bagi pelaksanaan yang disebut di atas dan meminta anda mengirimkan ke Mahkamah ini apa-apa wang, yang selainnya boleh atau kena dibayar kepada penghutang penghakiman daripada Mahkamah tersebut oleh sebab prosiding berkenaan, sehingga, tetapi tidak melebihi, apa-apa amaun yang disebut dalam perintah pelaksanaan tersebut sebagai kena dibayar kepada pemiutang penghakiman.

Bertarikh pada ................. haribulan ............... 20 ........

............................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.