Enakmen Original

NEGERI PAHANG

ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


Tarikh Persetujuan DiRaja :27 November 2002
Tarikh disiarkan dalam Warta :5 Disember 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Februari 2004 [Phg GN 46/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Tafsiran
Seksyen 3. Perbicaraan kesalahan oleh Mahkamah

BAHAGIAN II - PERUNTUKAN AM TENTANG MAHKAMAH JENAYAH

Seksyen 4. Mahkamah
Seksyen 5. Mahkamah hendaklah terbuka
Seksyen 6. Orang ramai tidak boleh hadir dalam hal tertentu
Seksyen 7. Bidang kuasa jenayah Hakim

BAHAGIAN III - PERUNTUKAN AM YANG LAIN

BAB 1 - DARIHAL MAKLUMAT KEPADA HAKIM DAN PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA

Seksyen 8. Bila orang awam hendaklah membantu Hakim, dll.
Seksyen 9. Orang awam hendaklah memberikan maklumat tentang perkara tertentu

BAB 2 - DARIHAL MENANGKAP, MELARIKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA

Seksyen 10. Penangkapan: bagaimana dibuat
Seksyen 11. Menggeledah tempat yang dimasuki oleh orang yang hendak ditangkap
Seksyen 12. Memeriksa orang di tempat yang digeledah menurut waran
Seksyen 13. Kuasa untuk memecah buka mana-mana tempat bagi maksud pembebasan
Seksyen 14. Tidak boleh dikenakan sekatan yang tak perlu dan cara memeriksa seseorang
Seksyen 15. Memeriksa orang yang ditangkap
Seksyen 16. Kuasa untuk menyita senjata berbahaya
Seksyen 17. Memeriksa orang untuk mendapatkan nama dan alamat
Seksyen 18. Menangkap tanpa waran
Seksyen 19. Enggan memberikan nama dan kediaman
Seksyen 20. Orang yang ditangkap oleh Pegawai Masjid: bagaimana hendak diperlakukan
Seksyen 21. Memburu pesalah
Seksyen 22. Bagaimana orang yang ditangkap hendaklah diperlakukan dan penahanan yang melebihi dua puluh empat jam
Seksyen 23. Melepaskan orang yang ditangkap
Seksyen 24. Kesalahan yang dilakukan di hadapan Hakim
Seksyen 25. Penangkapan oleh atau di hadapan Hakim
Seksyen 26. Kuasa untuk memburu dan menangkap semula
Seksyen 27. Peruntukan seksyen 11 dan 13 hendaklah terpakai bagi penangkapan di bawah seksyen 26

BAB 3 - DARIHAL PROSES UNTUK MEMAKSA KEHADIRAN

Saman

Seksyen 28. Bentuk saman dan penyampaian
Seksyen 29. Saman: bagaimana disampaikan
Seksyen 30. Tatacara bila penyampaian diri tidak dapat dilaksanakan
Seksyen 31. Bukti penyampaian

Waran Tangkap

Seksyen 32. Bentuk waran tangkap
Seksyen 33. Mahkamah boleh mengarahkan jaminan yang hendak diambil melalui pengendorsan di atas waran
Seksyen 34. Waran: kepada siapa diarahkan
Seksyen 35. Pemberitahuan tentang isi waran
Seksyen 36. Orang yang ditangkap hendaklah dibawa ke hadapan Mahkamah tanpa kelengahan
Seksyen 37. Tatacara tentang penangkapan orang yang terhadapnya waran dikeluarkan

Kaedah-Kaedah lain mengenai Saman Kehadiran dan Waran Tangkap

Seksyen 38. Pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman
Seksyen 39. Saman kehadiran dan waran tangkap boleh dilaksanakan di mana-mana bahagian di Malaysia
Seksyen 40. Kuasa untuk mengambil bon kehadiran
Seksyen 41. Penangkapan kerana pelanggaran bon kehadiran

BAB 4 - DARIHAL PROSES UNTUK MEMAKSA PENGEMUKAAN DOKUMEN DAN HARTA ALIH YANG LAIN DAN BAGI PENEMUAN ORANG YANG DIKURUNG DENGAN SALAH

Seksyen 42. Saman untuk mengemukakan dokumen atau benda lain
Seksyen 43. Peruntukan seksyen 28 hingga 31 hendaklah terpakai

Waran Geledah

Seksyen 44. Bila waran geledah boleh dikeluarkan
Seksyen 45. Kuasa untuk membataskan waran geledah
Seksyen 46. Hakim boleh mengeluarkan waran yang memberi kuasa menggeledah untuk mencari keterangan mengenai kesalahan
Seksyen 47. Bentuk waran geledah
Seksyen 48. Menggeledah untuk mencari orang yang dikurung dengan salah
Seksyen 49. Orang yang menjaga tempat tertutup hendaklah membenarkan penggeledahan
Seksyen 50. Hakim yang mengeluarkan waran geledah boleh hadir ketika ia dilaksanakan
Seksyen 51. Hakim boleh mengarahkan penggeledahan di hadapannya
Seksyen 52. Senarai segala benda yang disita hendaklah dibuat dan ditandatangani
Seksyen 53. Penghuni hendaklah hadir ketika penggeledahan

BAHAGIAN IV - MAKLUMAT KEPADA PEGAWAI PENGUATKUASA AGAMA DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT

Seksyen 54. Maklumat
Seksyen 55. Tatacara
Seksyen 56. Penerimaan salinan diperakui akan maklumat sebagai keterangan
Seksyen 57. Tatacara jika kesalahan boleh tangkap disyaki
Seksyen 58. Kuasa untuk menghendaki kehadiran saksi
Seksyen 59. Pemeriksaan saksi oleh Pegawai Penguatkuasa Agama
Seksyen 60. Pernyataan kepada Pegawai Penguatkuasa Agama tidak boleh diterima sebagai keterangan
Seksyen 61. Tiada dorongan boleh diberikan
Seksyen 62. Kuasa untuk merekodkan pernyataan dan pengakuan salah
Seksyen 63. Penggeledahan oleh Pegawai Penguatkuasa Agama
Seksyen 64. Pegawai Penguatkuasa Agama boleh menghendaki bon kehadiran pengadu dan saksi
Seksyen 65. Buku harian mengenai prosiding dalam penyiasatan
Seksyen 66. Laporan Pegawai Penguatkuasa Agama

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN

BAB 1 - DARIHAL BIDANG KUASA MAHKAMAH DALAM PERBICARAAN

Seksyen 67. Tempat biasa bagi perbicaraan
Seksyen 68. Tertuduh boleh dibicarakan di tempat di mana perbuatan dilakukan atau di mana akibat berikutan
Seksyen 69. Tempat perbicaraan jika perbuatan menjadi suatu kesalahan oleh sebab hubungan dengan kesalahan lain
Seksyen 70. Jika tempat kejadian kesalahan tak dapat ditentukan
Seksyen 71. Apabila timbul keraguan, Ketua Hakim Syarie hendaklah membuat keputusan

Syarat yang Dikehendaki bagi Memulakan Prosiding

Seksyen 72. Hakim mengambil perhatian tentang kesalahan
Seksyen 73. Keizinan untuk mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie

BAB 2 - DARIHAL ADUAN KEPADA HAKIM

Seksyen 74. Pemeriksaan pengadu
Seksyen 75. Penangguhan pengeluaran proses
Seksyen 76. Menolak aduan
Seksyen 77. Pengeluaran proses

BAB 3 - DARIHAL PERTUDUHAN

Seksyen 78. Bentuk pertuduhan
Seksyen 79. Butir-butir tentang waktu, tempat dan orang
Seksyen 80. Bila cara melakukan kesalahan mesti dinyatakan
Seksyen 81. Pengertian perkataan yang digunakan dalam pertuduhan untuk memperihalkan kesalahan
Seksyen 82. Kesan kesilapan
Seksyen 83. Mahkamah boleh meminda atau menambah pertuduhan
Seksyen 84. Bila perbicaraan boleh diteruskan serta-merta selepas pindaan atau penambahan
Seksyen 85. Bila perbicaraan baru boleh diarahkan atau perbicaraan ditangguhkan
Seksyen 86. Menggantung prosiding jika pendakwaan kesalahan dalam pertuduhan yang dipinda menghendaki keizinan terlebih dahulu
Seksyen 87. Memanggil semula saksi apabila pertuduhan dipinda atau ditambah
Seksyen 88. Pertuduhan yang berasingan bagi kesalahan yang berlainan
Seksyen 89. Tiga kesalahan yang sama jenisnya dalam tempoh dua belas bulan boleh dipertuduh bersama
Seksyen 90. Perbicaraan bagi lebih daripada satu kesalahan
Seksyen 91. Jika diragui kesalahan apakah yang telah dilakukan
Seksyen 92. Bila seseorang yang dipertuduh atas satu kesalahan boleh disabitkan atas kesalahan lain
Seksyen 93. Orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan boleh disabitkan kerana cuba melakukan kesalahan
Seksyen 94. Apabila kesalahan yang terbukti dimasukkan dalam kesalahan yang dipertuduh
Seksyen 95. Bila orang boleh dipertuduh bersesama

BAB 4 - DARIHAL PERBICARAAN

Seksyen 96. Tatacara dalam perbicaraan
Seksyen 97. Kuasa untuk melepaskan dengan syarat atau tanpa syarat
Seksyen 98. Ucapan
Seksyen 99. Kuasa untuk mengaward pampasan
Seksyen 100. Butir-butir hendaklah direkodkan
Seksyen 101. Pemindahan kes

BAB 5 - PERUNTUKAN AM TENTANG PERBICARAAN

Seksyen 102. Tatacara jika terdapat sabitan terdahulu
Seksyen 103. Pendakwa bolehlah berhenti daripada mendakwa selanjutnya pada mana-mana peringkat
Seksyen 104. Hak tertuduh untuk dibela
Seksyen 105. Mahkamah boleh mengemukakan soalan kepada tertuduh
Seksyen 106. Kes bagi pihak pendakwa hendaklah diterangkan oleh Mahkamah kepada tertuduh yang tak dibela
Seksyen 107. Kuasa menangguhkan atau menunda perbicaraan
Seksyen 108. Bertukar Hakim semasa pendengaran
Seksyen 109. Menahan pesalah yang hadir di Mahkamah
Seksyen 110. Hari kelepasan mingguan atau am

BAB 6 - DARIHAL CARA MENGAMBIL DAN MEREKODKAN KETERANGAN DALAM PERBICARAAN

Seksyen 111. Keterangan hendaklah diambil di hadapan tertuduh
Seksyen 112. Merekodkan keterangan
Seksyen 113. Rekod dalam semua kes
Seksyen 114. Cara merekodkan keterangan
Seksyen 115. Menterjemahkan keterangan kepada tertuduh
Seksyen 116. Pemerhatian tentang tingkah laku saksi
Seksyen 117. Orang lain boleh diberi kuasa mengambil nota keterangan

BAB 7 - DARIHAL PENGHAKIMAN

Seksyen 118. Cara menyampaikan penghakiman
Seksyen 119. Penghakiman hendaklah dijelaskan kepada tertuduh dan salinan dibekalkan
Seksyen 120. Penghakiman hendaklah difailkan bersama dengan rekod

BAB 8 - DARIHAL HUKUMAN DAN PELAKSANAANNYA

Seksyen 121. Peruntukan tentang pelaksanaan hukuman pemenjaraan
Seksyen 122. Peruntukan tentang hukuman denda
Seksyen 123. Penggantungan pelaksanaan dalam kes tertentu
Seksyen 124. Siapa yang boleh mengeluarkan waran
Seksyen 125. Hukuman sebat
Seksyen 126. Masa melaksanakan hukuman sebat
Seksyen 127. Bermulanya hukuman pemenjaraan ke atas banduan yang telah sedia menjalani hukuman pemenjaraan
Seksyen 128. Pesalah muda
Seksyen 129. Pesalah kali pertama
Seksyen 130. Syarat bon
Seksyen 131. Pengembalian waran

BAB 9 - DARIHAL PENGGANTUNGAN, PEREMITAN DAN PERINGANAN HUKUMAN

Seksyen 132. Kuasa untuk menggantung atau meremitkan hukuman
Seksyen 133. Kuasa untuk meringankan hukuman

BAB 10 - DARIHAL PEMBEBASAN ATAU SABITAN TERDAHULU

Seksyen 134. Orang yang telah disabitkan atau dibebaskan tidak boleh dibicarakan semula bagi kesalahan yang sama
Seksyen 135. Alasan pembebasan atau sabitan terdahulu

BAHAGIAN VI - DARIHAL RAYUAN DAN PENYEMAKAN

BAB 1 - DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

Seksyen 136. Apabila akuan bersalah menghadkan hak rayuan
Seksyen 137. Rayuan terhadap pembebasan
Seksyen 138. Tatacara rayuan
Seksyen 139. Penghantaran rekod rayuan
Seksyen 140. Rayuan yang dibenarkan secara khas dalam kes tetentu
Seksyen 141. Penggantungan pelaksanaan sementara menanti rayuan
Seksyen 142. Menetapkan rayuan dalam senarai
Seksyen 143. Tatacara pada pendengaran
Seksyen 144. Ketakhadiran responden
Seksyen 145. Menangkap reponden dalam kes-kes tertentu
Seksyen 146. Keputusan mengenai rayuan
Seksyen 147. Perintah untuk mengambil keterangan lanjut
Seksyen 148. Penghakiman
Seksyen 149. Perakuan dan akibat penghakiman
Seksyen 150. Kematian pihak kepada rayuan
Seksyen 151. Kos

BAB 2 - DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

Seksyen 152. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 153. Notis rayuan
Seksyen 154. Rekod prosiding
Seksyen 155. Petisyen rayuan
Seksyen 156. Tatacara jika perayu di dalam penjara
Seksyen 157. Penghantaran rekod kepada Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 158. Rayuan selepas tamat tempoh dan kecacatan formal
Seksyen 159. Apabila rayuan dibuat terhadap pembebasan, tertuduh boleh ditangkap
Seksyen 160. Rayuan tidak boleh berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan
Seksyen 161. Notis mengenai masa dan tempat pendengaran
Seksyen 162. Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 163. Keterangan tambahan
Seksyen 164. Penghakiman
Seksyen 165. Penghakiman atau perintah hendaklah dimaklumkan kepada Mahkamah perbicaraan
Seksyen 166. Persoalan yang dikhaskan untuk Mahkamah Rayuan Syariah
Seksyen 167. Rujukan kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas rayuan daripada Mahkamah Rendah Syariah

BAB 3 - DARIHAL PENYEMAKAN

Seksyen 168. Kuasa untuk menyemak
Seksyen 169. Kuasa untuk memerintahkan siasatan lanjut
Seksyen 170. Kuasa untuk penyemakan
Seksyen 171. Mendengar pihak-pihak semasa penyemakan
Seksyen 172. Perintah apabila kes disemak

BAB 4 - PROSIDING DALAM KES KESALAHAN TERTENTU YANG MENYENTUH PENTADBIRAN KEADILAN

Seksyen 173. Tatacara tentang kesalahan yang dilakukan di Mahkamah
Seksyen 174. Rekod fakta yang mewujudkan kesalahan
Seksyen 175. Tatacara alternatif
Seksyen 176. Kuasa untuk meremitkan hukuman
Seksyen 177. Keengganan untuk memberikan keterangan
Seksyen 178. Rayuan
Seksyen 179. Hakim tidak boleh membicarakan kesalahan tertentu yang dilakukan di hadapannya

BAHAGIAN VII - PERUNTUKAN TAMBAHAN

BAB 1 - ORANG TAK SEMPURNA AKAL

Seksyen 180. Tatacara jika tertuduh disyaki tak sempurna akal

BAB 2 - DARIHAL PENDAKWAAN

Seksyen 181. Ketua Pendakwa Syarie
Seksyen 182. Ketua Pendakwa Syarie hendaklah hadir sendiri
Seksyen 183. Pendakwaan
Seksyen 184. Menggunakan khidmat Peguam Syarie

Bab 3 - DARIHAL JAMINAN

Seksyen 185. Bila seseorang boleh dilepaskan atas jaminan
Seksyen 186. Amaun bon
Seksyen 187. Bon hendaklah disempurnakan
Seksyen 188. Bila orang hendaklah dilepaskan
Seksyen 189. Bila waran tangkap boleh dikeluarkan terhadap orang yang dijamin
Seksyen 190. Penjamin boleh memohon supaya bon dilepaskan
Seksyen 191. Rayuan

Bab 4 - PERUNTUKAN KHAS YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN

Seksyen 192. Tatacara apabila orang yang dapat memberikan keterangan material sakit tenat
Seksyen 193. Jika orang yang terikat untuk memberikan keterangan berniat untuk meninggalkan Malaysia
Seksyen 194. Laporan orang tertentu
Seksyen 195. Bagaimana sabitan atau pembebasan terdahulu boleh dibuktikan
Seksyen 196. Rekod keterangan semasa ketakhadiran tertuduh
Seksyen 197. Notis hendaklah diberikan bagi pembelaan alibi

Bab 5 - PERUNTUKAN TENTANG BON

Seksyen 198. Deposit sebagai ganti bon
Seksyen 199. Tatacara mengenai pelucuthakan bon
Seksyen 200. Rayuan terhadap perintah

Bab 6 - DARIHAL PELUPUSAN BARANG KES DAN HARTA YANG MENJADI PERKARA KESALAHAN

Seksyen 201. Mahkamah hendaklah menimbangkan cara melupuskan barang kes
Seksyen 202. Perintah bagi pelupusan harta yang mengenainya kesalahan telah dilakukan

Bab 7 - DARIHAL PEMINDAHAN KES JENAYAH

Seksyen 203. Kuasa Hakim Mahkamah Tinggi Syariah untuk memindahkan kes.
Seksyen 204. Permohonan untuk mendapatkan pemindahan hendaklah disokong dengan affidavit

BAB 8 - DARIHAL KETAKTERATURAN PROSIDING

Seksyen 205. Prosiding di tempat yang salah, dsb.
Seksyen 206. Peninggalan membentuk pertuduhan
Seksyen 207. Ketakteraturan tidak membatalkan prosiding

BAHAGIAN VIII - AM

Seksyen 208. Takrif
Seksyen 209. Perlindungan pegawai
Seksyen 210. Penghinaan Mahkamah
Seksyen 211. Maklumat, keterangan atau pengakuan palsu
Seksyen 212. Pegawai agama yang mengingkari arahan undang-undang dengan niat hendak menyebabkan bencana kepada mana-mana orang
Seksyen 213. Tidak mengemukakan, dsb. dokumen kepada pegawai agama oleh seseorang yang terikat di sisi undang-undang untuk mengemukakan, dsb. dokumen itu
Seksyen 214. Enggan mengangkat sumpah apabila dikehendaki dengan sewajarnya oleh pegawai agama supaya mengangkat sumpah
Seksyen 215. Enggan menjawab soalan pegawai agama yang diberi kuasa untuk menyoal
Seksyen 216. Enggan menandatangani pernyataan
Seksyen 217. Dengan sengaja menghina atau mengganggu pegawai agama yang sedang bersidang dalam mana-mana peringkat prosiding kehakiman
Seksyen 218. Afidavit bersumpah
Seksyen 219. Kuasa Mahkamah untuk memanggil dan memeriksa orang
Seksyen 220. Perintah bagi pembayaran pampasan
Seksyen 221. Peruntukan tentang pampasan
Seksyen 222. Salinan prosiding
Seksyen 223. Orang yang dilepaskan atas jaminan hendaklah memberikan alamat untuk penyampaian
Seksyen 224. Pampasan jika tuduhan tak berasas
Seksyen 225. Hakim tidak boleh bertindak jika mempunyai kepentingan
Seksyen 226. Keterangan
Seksyen 227. Borang
Seksyen 228. Penggunaan denda
Seksyen 229. Kaedah-kaedah
Seksyen 230. Hukum Syarak
Seksyen 231. Pemansuhan

JADUAL PERTAMA
JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.