ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 32

(Subseksyen 143 (2))

NOTIS BAHAWA REKOD RAYUAN SUDAH SIAP

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahwa rekod rayuan prosiding yang disebut di atas sudah siap dan bahawa sejumlah wang sebanyak RM ............... kena anda bayar sebagai kos menyediakan rekod itu.

Kepada :

Bertarikh pada ................ haribulan ................ 20 ..........

...........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.