ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 51

(Subseksyen 210 (2))

NOTIS RAYUAN KEPADA HAKIM DI DALAM KAMAR

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang untuk merayu terhadap keputusan Pendaftar yang diberikan pada ........................... haribulan ........... 20 ....... yang memerintahkan (atau enggan untuk memerintahkan) (nyatakan dengan penuh perintah yang dirayukan itu).

Bertarikh pada .......................... haribulan................. 20.......

..........................................................
Plaintif/Defendan
(Peguam Syarie bagi Plaintif/Defendan)

Dan selanjutnya ambil perhatian bahawa anda adalah dikehendaki hadir di hadapan Hakim di dalam Kamar pada hari .................... pada .............. haribulan ............. 20 .......... pukul ....... pagi/petang bagi pendengaran permohonan oleh plaintif (atau defendan) tersebut bahawa (nyatakan perintah yang hendak didapatkan itu).

Bertarikh pada ............................. haribulan ........................ 20 ..........

(Meterai)

...............
Pendaftar

Kepada defendan (atau plaintif)

Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pahang pada 11hb November 2002.
[SUK. Phg. (DN) 03/0177 Pt. 6; PUN. Phg. 823]

NASHRUDDIN BIN MD. SALIM,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.