ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 18

(seksyen 93)

NOTIS PEMINDAHAN TINDAKAN KE MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DARI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa tindakan ini telah dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Syariah menurut suatu perintah Mahkamah itu.

Bertarikh pada ............... haribulan .................. 20 .......

............................................
Pendaftar Mahkamah Rendah
Syariah

Kepada :

Setiap pihak (atau Peguam Syarie bagi setiap pihak)

Pendaftar,

Mahkamah Tinggi Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.