ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 3 - PELAKSANAANSeksyen 171. Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif

(1) Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak yang berkepentingan, memberikan apa-apa arahan kepada bailif tentang pelaksanaan kewajipannya sebagaimana yang difikirkan adil.

(2) Mahkamah boleh memanggil dan memeriksa mana-mana orang yang boleh memberi maklumat berkenaan dengan apa-apa pelaksanaan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.