Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 30. Hukuman Bagi Kesalahan Qatlul-al-'amd

(1) Kecuali seperti yang diperuntukan di bawah subseksyen (2), sesiapa melakukan qat-lul-'amd hendaklah dihukum bunuh sebagai hukuman qisas.

(2) Hukuman bunuh di bawah subseksyen (1) tidak akan dikenakan apabila:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.