ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 11. Perkahwinan tak sah.

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.