Enakmen Original

NEGERI JOHOR

ENAKMEN 18 TAHUN 2003
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI JOHOR) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :22 Disember 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :25 Disember 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 2004 [G.N. 579/2004]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
BAHAGIAN I - KERELEVANAN

Mukadimah

BAB 1 - PERMULAAN

Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa
Fasal 2. Pemakaian
Fasal 3. Tafsiran
Fasal 4. Anggapan

BAB 2 - QARINAH

Fasal 5. Keterangan boleh diberikan mengenai fakta persoalan dan qarinah
Fasal 6. Fakta yang menjadi sebahagian daripada transaksi yang sama ialah qarinah
Fasal 7. Fakta yang menjadi punca, sebab atau kesan bagi fakta persoalan atau fakta releven
Fasal 8. Motif, persediaan dan kelakuan yang terdahulu atau terkemudian
Fasal 9. Fakta yang perlu untuk menghuraikan atau mengemukakan fakta persoalan atau fakta relevan
Fasal 10. Apa-apa yang dikatakan atau dilakukan oleh seseorang yang berkomplot berkenaan rancangan bersama
Fasal 11. Bila fakta boleh menjadi qarinah
Fasal 12. Apabila mendapatkan ganti rugi dalam guaman, fakta yang cenderung membolehkan Mahkamah menentukan amaun ialah qarinah
Fasal 13. Fakta yang menjadi qarinah apabila hak atau ‘urf dipersoalkan
Fasal 14. Fakta yang menunjukkan kewujudan keadaan akal fikiran atau keadaan tubuh atau perasaan tubuh ialah qarinah
Fasal 15. Fakta berkenaan dengan soal sama ada perbuatan dilakukan dengan tak sengaja atau dengan sengaja
Fasal 16. Bilakah kewujudan perjalanan urusan menjadi qarinah

Iqrar

Fasal 17. Takrif iqrar
Fasal 18. Syarat-syarat iqrar
Fasal 19. Iqrar yang dibuat dalam keadaan marad al-maut

Pernyataan oleh orang yang tidak dapat dipanggil sebagai Saksi

Fasal 20. Hal yang dalamnya pernyataan mengenai fakta relevan oleh orang yang telah mati atau tidak dijumpai, dsb. ialah qarinah
Fasal 21. Kerelevanan keterangan tertentu bagi membuktikan dalam prosiding yang terkemudian tentang kebenaran fakta yang dinyatakan dalamnya

Pernyataan yang dibuat di bawah Hal Keadaan Khas

Fasal 22. Bila catatan dalam buku akaun ialah qarinah
Fasal 23. Bila catatan dalam rekod awam yang dibuat pada melaksanakan kewajipan ialah qarinah
Fasal 24. Pernyataan dalam peta, carta, dan pelan ialah qarinah
Fasal 25. Pernyataan tentang fakta daripada jenis awam yang terkandung dalam perundangan atau pemberitahuan tertentu ialah qarinah
Fasal 26. Pernyataan tentang mana-mana undang-undang yang terkandung dalam buku undang-undang ialah qarinah

Sebanyak mana pernyataan dikehendaki dibuktikan

Fasal 27. Apa-apa keterangan yang dikehendak diberi apabila pernyataan menjadi sebahagian daripada percakapan, dokumen, buku atau siri surat atau kertas

Bila Penghakiman Mahkamah menjadi Qarinah

Fasal 28. Penghakiman dahulu adalah relevan bagi menghalang guaman atau perbicaraan yang kedua
Fasal 29. Bila penghakiman tertentu dalam bidang kuasa probet, dsb. ialah qarinah
Fasal 30. Bila penghakiman, perintah atau dekri ialah qarinah
Fasal 31. Bila penghakiman, dsb. tidak qarinah
Fasal 32. Fraud atau pakat sulit dalam mendapatkan penghakiman atau ketakkompetenan Mahkamah boleh dibuktikan

Bila Pendapat Orang Ketiga menjadi Qarinah

Fasal 33. Pendapat pakar
Fasal 34. Fakta berkenaan dengan pendapat pakar
Fasal 35. Bila pendapat tentang tulisan tangan ialah qarinah
Fasal 36. Bila pendapat tentang kewujudan hak atau ‘urf ialah qarinah
Fasal 37. Bila pendapat tentang kelaziman, rukun, dsb. ialah qarinah
Fasal 38. Bila pendapat mengenai hubungan ialah qarinah
Fasal 39. Bila alasan pendapat ialah qarinah

Bila Watak menjadi Qarinah

Fasal 40. Dalam kes Mal, watak bagi membuktikan kelakuan yang ditohmahkan tidaklah qarinah
Fasal 41. Dalam prosiding jenayah, watak baik yang terdahulu ialah qarinah
Fasal 42. Watak buruk yang terdahulu tidaklah qarinah kecuali bagi menjawab

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN

BAB 1 - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN

Fasal 43. Fakta yang diberikan pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan
Fasal 44. Fakta yang berkaitan Mahkamah mesti memberi pengiktirafan kehakiman
Fasal 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan

BAB 2 - KETERANGAN LISAN

Fasal 46. Pembuktian fakta dengan keterangan lisan
Fasal 47. Keterangan lisan mestilah secara langsung

BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR

Fasal 48. Pembuktian kandungan dokumen
Fasal 49. Keterangan primer
Fasal 50. Keterangan sekunder
Fasal 51. Pembuktian dokumen dengan keterangan primer
Fasal 52. Apa-apa hal yang terdahulu di dalam keterangan sekunder yang berhubungan dengan dokumen boleh diberikan
Fasal 53. Kaedah-kaedah tentang notis untuk mengemukakan
Fasal 54. Pembuktian tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan
Fasal 55. Pengakuan tentang tulisan, tandatangan atau meterai
Fasal 56. Pembuktian dokumen

Dokumen Awam

Fasal 57. Dokumen awam
Fasal 58. Dokumen persendirian
Fasal 59. Salinan yang diperakui bagi dokumen awam
Fasal 60. Pembuktian dokumen dengan pengemukaan salinan diperakui
Fasal 61. Pembuktian dokumen resmi tertentu

Anggapan tentang dokumen

Fasal 62. Anggapan tentang ketulinan salinan diperakui
Fasal 63. Anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan
Fasal 64. Anggapan tentang Warta, akhbar dsb.
Fasal 65. Anggapan tentang peta atau pelan yang dibuat dengan kuasa Kerajaan
Fasal 66. Anggapan tentang koleksi undang-undang dan laporan keputusan
Fasal 67. Anggapan tentang surat kuasa wakil
Fasal 68. Anggapan tentang salinan diperakui bagi rekod kehakiman negara asing
Fasal 69. Anggapan tentang buku, peta dan carta
Fasal 70. Anggapan tentang perutusan telegraf
Fasal 71. Anggapan tentang penyempurnaan wajar, dsb. dokumen yang tidak dikemukakan

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN

BAB 1 - BEBAN MEMBUKTIKAN

Fasal 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal
Fasal 73. Beban membuktikan
Fasal 74. Pada siapa letaknya beban membuktikan
Fasal 75. Beban membuktikan tentang fakta tertentu
Fasal 76. Beban membuktikan fakta yang perlu dibuktikan untuk menjadikan keterangan boleh diterima
Fasal 77. Beban membuktikan bahawa kes orang tertuduh termasuk dalam kecualian
Fasal 78. Beban membuktikan fakta yang diketahui secara khusus
Fasal 79. Beban membuktikan kematian orang yang diketahui masih hidup dalam tiga puluh tahun dahulunya
Fasal 80. Beban membuktikan bahawa seseorang yang tidak didengar khabar mengenainya selama empat tahun masih hidup
Fasal 81. Beban membuktikan tentang pemunyaan
Fasal 82. Mahkamah boleh menganggap kewujudan fakta tertentu

BAB 2 - SAKSI

Fasal 83. Siapa yang boleh memberikan keterangan sebagai saksi
Fasal 84. Saksi bisu
Fasal 85. Keterangan suami, isteri, ibubapa dan anak-anak
Fasal 86. Bilangan saksi
Fasal 87. Cara memberikan keterangan
Fasal 88. Keterangan oleh saksi tunggal dan sumpah plaintif

BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSI

Fasal 89. Susunan pengemukaan dan pemeriksaan saksi
Fasal 90. Mahkamah hendaklah memutuskan tentang kebolehterimaan keterangan
Fasal 91. Pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula
Fasal 92. Susunan pemeriksaan dan arahan mengenai pemeriksaan semula
Fasal 93. Pemeriksaan balas atas orang yang dipanggil untuk mengemukakan apa-apa dokumen
Fasal 94. Saksi-saksi berkenaan dengan watak
Fasal 95. Soalan memimpin
Fasal 96. Bila soalan memimpin tidak boleh ditanya
Fasal 97. Bila soalan memimpin boleh ditanya
Fasal 98. Keterangan tentang perkara yang bertulis
Fasal 99. Pemeriksaan balas tentang kenyataan bertulis yang dahulu
Fasal 100. Soalan yang sah dalam pemeriksaan balas
Fasal 101. Mahkamah akan memutuskan bila soalan boleh ditanya dan bila saksi boleh dipaksa menjawab
Fasal 102. Soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan yang munasabah
Fasal 103. Tatacara Mahkamah sekiranya soalan ditanya tanpa alasan yang munasabah
Fasal 104. Soalan lucah atau bersifat skandal
Fasal 105. Soalan bertujuan menghina atau menggusarkan
Fasal 106. Penyingkiran keterangan untuk menyangkal jawapan kepada soalan yang menguji kebenaran
Fasal 107. Soalan oleh pihak kepada saksinya sendiri
Fasal 108. Mencabar kebolehpercayaan saksi
Fasal 109. Soalan yang cenderung menyokong keterangan mengenai akta relevan yang boleh diterima.
Fasal 110. Pernyataan dahulu oleh saksi boleh dibuktikan untuk menyokong testimoni yang kemudian tentang fakta yang sama
Fasal 111. Perkara yang boleh dibuktikan berkaitan dengan pernyataan terbukti yang ia ialah qarinah di bawah seksyen 20 atau 21
Fasal 112. Mengingatkan semula
Fasal 113. Testimoni tentang fakta yang dinyatakan dalam dokumen yang disebut dalam seksyen 112
Fasal 114. Hak pihak penentang tentang tulisan yang digunakan untuk mengingatkan semula
Fasal 115. Pengemukaan dokumen dan terjemahannya
Fasal 116. Memberikan sebagai keterangan dokumen yang diminta dan dikemukakan setelah notis diberikan
Fasal 117. Menggunakan sebagai keterangan dokumen yang enggan dikemukakan setelah notis diberikan
Fasal 118. Kuasa Hakim untuk mengemukakan soalan atau memerintahkan pengemukaan

BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN TESTIMONI SAKSI

Fasal 119. Menentukan bahawa saksi ‘adil
Fasal 120. Saksi hendaklah diperiksa melalui pihak yang ada hubungan dengannya
Fasal 121. Pemeriksaan rahsia
Fasal 122. Bilangan pemeriksa rahsia
Fasal 123. Pemeriksaan terbuka
Fasal 124. Testimoni dalam pemeriksaan terbuka menjadi sebahagian daripada syahadah
Fasal 125. Bila saksi tidak perlu diperiksa
Fasal 126. Penafian (ta’n) terhadap saksi.
Fasal 127. Apabila dapatan pemeriksa saksi berbeza
Fasal 128. Saksi yang mati atau hilang
Fasal 129. Bila saksi dikehendaki mengangkat sumpah.

BAHAGIAN 1V - AM

Fasal 130. Hukum Syarak
Fasal 131. Pemansuhan

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.