ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN I
PERMULAANSeksyen 3. Perbicaraan kesalahan oleh Mahkamah

Segala kesalahan yang atasnya Mahkamah mempunyai bidang kuasa hendaklah disiasat dan dibicarakan mengikut peruntukan yang terkandung dalam Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.