ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979


JADUAL PERTAMA
(Seksyen 7)

PERNIKAHAN YANG DILARANG

Tiada seorang lelaki boleh kerana nasab bernikah dengan orang-orang berikut--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.