ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Penghakiman Mahkamah bila qarinah.Seksyen 32. Fraud atau pakatan sulit bagi mendapatkan penghakiman atau ketiadaan kompeten Mahkamah boleh dibuktikan.

Mana-mana pihak dalam sesuatu guaman atau lain-lain prosiding boleh menunjukkan bahawa sesuatu penghakiman, perintah atau dikri yang qarinah di bawah seksyen 28, 29 dan 30 Enakmen ini dan yang telah dibuktikan oleh pihak lawan, telah dibuat oleh Mahkamah yang tidak kompeten membuatnya ataupun telah didapati dengan fraud atau pakatan sulit.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.