ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pemakaian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Sabah dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Sabah tetapi tinggal di luar Negeri itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.