ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VIII - PLIDINGSeksyen 70. Keengganan menerima pliding dan pindaan

Mahkamah boleh enggan menerima atau boleh mengembalikan untuk dipinda mana-mana pliding yang tidak mematuhi kehendak Bahagian ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.