ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001


JADUAL

(Seksyen 2 (3))

TULISAN DALAM BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN DAN UNGKAPAN TERTENTU

Ba-in kubra
-
Ba-in sughra
-
Darar Syarie
-
Fasakh
-
Hadanah
-
Hakam
-
Hakim Syarie
-
'iddah
-
Kariah
-
Khul'
-
Li'an
-
Mastautin
-
Mumaiyiz
-
Mut'ah
-
Nafkah
-
Nasab
-
Nusyuz
-
Persetubuhan syubhah
-
Qamariah
-
Ruju'
-
Shiqaq
-
Ta'liq
-
Talaq raji'
-
Thayyib
-
Wali
-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.