ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAH



Seksyen 93. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dsb.

Apabila menimbangkan apa-apa soal berhubung dengan penjagaan atau nafkah seorang anak, Mahkamah boleh bila-bila perlu menerima nasihat seorang sama ada pegawai awam atau tidak, yang terlatih atau berpengalaman dalam kebajikan kanak-kanak tetapi Mahkamah tidak terikat menurut nasihat itu.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.