ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuat kuasa.

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999, dan hendaklah mula berkuat kuasa pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta.

(2) Enakmen ini hendaklah terpakai bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.