Enakmen Original

NEGERI SELANGOR

ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 Julai 2003
Tarikh disiarkan dalam Warta :24 Julai 2003
Tarikh mula berkuatkuasa :1 September 2003 [Sel. P.U. 25/2003]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Seksyen 4. Penubuhan majlis.
Seksyen 5. Identiti di sisi undang-undang dan fungsi Majlis.
Seksyen 6. Majlis hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan.
Seksyen 7. Kewajipan majlis tentang kemajuan ekonomi dan sosial orang Islam.
Seksyen 8. Kuasa untuk menubuhkan perbadanan.
Seksyen 9. Kuasa untuk menubuhkan syarikat.
Seksyen 10. Kuasa untuk meminjam.
Seksyen 11. Keanggotaan Majlis.
Seksyen 12. Tamat pelantikan.
Seksyen 13. Pembatalan pelantikan.
Seksyen 14. Penyiaran pelantikan, dan pembatalan dalam Warta.
Seksyen 15. Kawalan oleh Pengerusi.
Seksyen 16. Setiausaha.
Seksyen 17. Kehadiran bukan anggota dalam mesyuarat Majlis.
Seksyen 18. Mempengerusikan mesyuarat.
Seksyen 19. Kuorum.
Seksyen 20. Penjalanan urusan.
Seksyen 21. Memanggil mesyuarat.
Seksyen 22. Minit.
Seksyen 23. Aturan urusan mesyuarat.
Seksyen 24. Salinan diperakui bagi ketetapan.
Seksyen 25. Permohonan cuti oleh Pengerusi dan ahli lain.
Seksyen 26. Tindakan dalam hal yang perlu disegerakan.
Seksyen 27. Jawatankuasa.
Seksyen 28. Perwakilan kewajipan atau kuasa Majlis.
Seksyen 29. Pelantikan pegawai dan pekhidmat Majlis.
Seksyen 30. Tatatertib.
Seksyen 31. Jawatankuasa tatatertib.
Seksyen 32. Peraturan-peraturan tatatertib.
Seksyen 33. Lembaga Rayuan Tatatertib.
Seksyen 34. Pengenaan surcaj.
Seksyen 35. Notis tunjuk sebab sebelum disurcaj.
Seksyen 36. Amaun surcaj.
Seksyen 37. Pemberitahuan surcaj.
Seksyen 38. Penarikan balik surcaj.
Seksyen 39. Mendapatkan surcaj.
Seksyen 40. Majlis boleh menerima pakai peraturan-peraturan, dsb.
Seksyen 41. Kerahsiaan.
Seksyen 42. Pekhidmat Awam.
Seksyen 43. Majlis boleh menentukan tatacaranya sendiri.

BAHAGIAN III - PELANTIKAN MUFTI, KUASA DALAM HAL EHWAL AGAMA, JAWATANKUASA FATWA DAN FATWA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL

Seksyen 44. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.
Seksyen 45. Fungsi Mufti.
Seksyen 46. Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 47. Kuasa Jawatankuasa fatwa untuk menyediakan fatwa.
Seksyen 48. Tatacara pembuatan fatwa.
Seksyen 49. Fatwa yang disiarkan dalam Warta adalah mengikat.
Seksyen 50. Pindaan, ubahsuaian atau pembatalan fatwa.
Seksyen 51. Fatwa yang ada hubungan dengan kepentingan nasional.
Seksyen 52. Menerima pakai nasihat dan syor Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan.
Seksyen 53. Meminta pendapat daripada Jawatankuasa Fatwa.
Seksyen 54. Qaul muktamad yang hendaklah diikuti.

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAH

Seksyen 55. Penubuhan Mahkamah Syariah.
Seksyen 56. Pelantikan Ketua Hakim Syarie.
Seksyen 57. Pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 58. Pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 59. Pelantikan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 60. Pendaftar-Pendaftar.
Seksyen 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 62. Bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah.
Seksyen 63. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.
Seksyen 64. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu.
Seksyen 65. Perakuan pewarisan.
Seksyen 66. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi syariah.
Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 69. Keanggotaan Mahkamah Rayuan Syariah.
Seksyen 70. Keputusan ikut majoriti.
Seksyen 71. Penerusan prosiding Mahkamah Rayuan Syariah walaupun Hakim tiada.
Seksyen 72. Mahkamah terbuka.
Seksyen 73. Bahasa.
Seksyen 74. Bidang kuasa tidak meliputi orang bukan Islam.
Seksyen 75. Tindakan bersaling.
Seksyen 76. Pelindungan Hakim, Pegawai Mahkamah, dll.
Seksyen 77. Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah.

BAHAGIAN V - PENDAKWAAN DAN PERWAKILAN

Seksyen 78. Ketua Pendakwa dan Pendakwa Syarie.
Seksyen 79. Pegawai Penguatkuasa Agama.
Seksyen 80. Peguam Syarie.

BAHAGIAN VI - KEWANGAN

Baitumal dan Tatacara Kewangan Majlis.

Seksyen 81. Penubuhan Baitulmal.
Seksyen 82. Anggaran pendapatan dan belanjawan.
Seksyen 83. Perbelanjaan Majlis.
Seksyen 84. Akaun bank.
Seksyen 85. Akaun dan laporan tahunan.

Zakat dan Fitrah.

Seksyen 86. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.
Seksyen 87. Kuasa membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 88. Rayuan.

Wakaf, Nazr dan Amanah.

Seksyen 89. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal wakaf, nazr dan amanah.
Seksyen 90. Peletakan harta wakaf, nazr dan amanah pada Majlis.
Seksyen 91. Sekatan bagi pewujudan amanah khairat.
Seksyen 92. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.
Seksyen 93. Modal wakaf dan nazr.
Seksyen 94. Pengertian suratcara tentang wakaf atau nazr.
Seksyen 95. Penyiaran senarai harta wakaf, nazr dan amanah.

BAHAGIAN VII - MASJID

Seksyen 96. Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi masjid dan tanah yang berkaitan dengannya.
Seksyen 97. Sekatan tentang penubuhan masjid dan penalti.
Seksyen 98. Penubuhan masjid.
Seksyen 99. Penyenggaraan masjid dan kawasannya.
Seksyen 100. Pelantikan Pegawai Masjid.
Seksyen 101. Tauliah Pegawai Masjid.
Seksyen 102. Tempoh jawatan Pegawai Masjid.
Seksyen 103. Kawalan dan arahan atas Pegawai Masjid.
Seksyen 104. Jawatankuasa Kariah dan Jawatankuasa Pengurusan Masjid.
Seksyen 105. Pengecualian masjid.

BAHAGIAN VIII - PUNGUTAN KHAIRAT

Seksyen 106. Pungutan khairat.

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAM

Seksyen 107. Kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam.
Seksyen 108. Saat memeluk agama Islam.
Seksyen 109. Tugas-tugas dan kewajipan muallaf.
Seksyen 110. Pendaftar Muallaf.
Seksyen 111. Pendaftaran muallaf.
Seksyen 112. Perakuan Memeluk Agama Islam.
Seksyen 113. Pengiktirafan muallaf sebagai orang Islam.
Seksyen 114. Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang muallaf.
Seksyen 115. Kesalahan memberikan maklumat palsu.
Seksyen 116. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

BAHAGIAN X - PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Seksyen 118. Jawatankuasa Tauliah.
Seksyen 119. Kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah.
Seksyen 120. Sekolah Agama Islam.
Seksyen 121. Pengecualian.

BAHAGIAN XI - AM

Seksyen 122. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan.
Seksyen 123. Pemansuhan.
Seksyen 124. Kecualian dan peralihan.

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.