ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VII - INTERPLIDERSeksyen 56. Hak mendapatkan relief dengan cara interplider

Jika—

maka orang yang bertanggungan atau bailif itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan relief dengan cara interplider.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.