ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 5

(Subseksyen 34 (2))

WAKALAH PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Saya ....................................................................... Plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas K.P.P.N. No. ................................ yang beralamat di ..................................................... dengan ini melantik ....................................... daripada Tetuan ................................... untuk mewakili saya dan bertindak bagi pihak saya dalam kes ini dan untuk hadir dalam prosiding yang berhubungan dengannya:

Bertarikh pada ................ haribulan ........... 20 ......

.................................
Plaintif/atau Defendan

Saya ............................................................ dengan ini menerima pelantikan yang disebut terdahulu.

Bertarikh pada .............. haribulan ............. 20 .......

........................
Peguam Syarie
Di hadapan saya,

.........................
Hakim/Pendaftar

Wakalah ini difailkan oleh Tetuan .................................................... bagi pihak plaintif (atau defendan) yang beralamat di ...........................................................................................................................
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.