ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 99. Anggapan sebagai bapa.

Jika seorang perempuan yang bernikah dengan seorang lelaki melahirkan anak pada masa enam bulan atau lebih dari tarikh pernikahannya itu atau dalam masa satu tahun selepas pernikahannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian dan perempuan itu pula tidak bernikah semula, lelaki itu hendaklah dianggap sebagai bapa anak itu:

Dengan syarat bahawa lelaki itu boleh, dengan cara li'an menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.