ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 55. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenainya telah dibuat oleh Mahkamah.

Tiada apa-apa lafaz talak atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan melainkan jika Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa Mahkamah telah membuat perintah mengenainya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.