ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 42. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah. Pindaan

Kecuali sebagaimana diperuntukan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Enakmen ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafaz talaq kecuali-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.